You are here
Home > Aktivnosti USR "Una" Bihać > Održana redovna izvještajna skupština USR “Una” Bihać

Održana redovna izvještajna skupština USR “Una” Bihać

UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA “UNA“ BIHAĆ 

KRUPSKA 5, 77000 BIHAĆ, TEL-FAX ++387 37 220 111, ID: 4263343220001, PDV: 263343220001,ŽR: 3385002200421057,   

                      www.usr-unabihac.com                ribolovci.bihac@bih .net.ba 

Bihać,  11.02.2020. 

ODRŽANA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA USR „UNA“ BIHAĆ 

Na osnovu  čl.  31.stav 3. Statuta USR “Una” Bihać, te člana 18. Poslovnika o radu Skupštine USR „Una“ Bihać sazvana je i u  petak , 07. februara  2020. godine održana redovna izvještajna  Skupština  USR  „Ua“  Bihać. 

Od ukupno 35 delegata  Skupštini je prisustvovalo 30, te je Skupština mogla pravossnažno odlučivati i donosti zaključke i odluke. 

U skaldu sa tačkama koje su bile na  dnevnom redu  Skupština USR „Una“ Bihać jednoglasno je donijela odluke o  usvojanju: 

 • Zapisnika sa Skupština održanih 29.07.2019. 
 • Verifikovani su mandati delegata u Skupštini:  Hasan Arnautović,  Huse Selimović,  Begović Dževad  a razriješeni su: Amir Kečalović, Đuro Mirković i Arif Abdić koji su na Izbornoj Skupštini imenovani u UO USR „Una“ Bihać, i Čelan Jerko kojem mandat prestaje zbog bolesti,  a umjesto njega imenovan je  Krešimir Matešić. 
 • Odluke o  razrješenju člana UO USR „Una“ Bihać, Mirsada Rekića , a  imenovanju člana UO USR“ Una“ Bihać, Anela Bajrića koji je od predloženih 5 (pet) kandidata  tajnim glasanjem izabran sa 25 glasova. 
 • Financijski izvještaj poslovanja USR „Una“ Bihać za 2019 
 • Izvještaj NO USR „Una“ Bihać za 2019. 
 • Izvještaj o radu UO USR „Una“ Bihać  za 2019. 
 • Godišnji program unapređenja  ribarstva ribolovne zone 4.2. za 2020 
 • Financijski plan za 2020. 
 • Režim ribolova za 2020. 
 • Potvrđena je odluka o donaciji članova  u iznosu od 10,00 KM za pomoć u plaćanju naknade za ribolovno pravo za ribolovnu zonu 4.2. na teritoriji grada Bihaća 
 • Prihvaćen je prijedlog Popisne komisije za otpis osnovnih sredstava, zbog ne mogućnosti popravke, u iznosu od  346,70 KM. 

Sam tok Skupštine  bio je za svaku pohvalu, rasprava je bila konstruktivna i tolerantna.  Za rad UO USR „Una“ Bihać, koji je u mandatu od 01.08.2020.  ukupno 6 (šest) mjeseci  konstatovano je da je teret koji im je ostavljen od prošlog saziva iziskivao  intenzivan  i mukotrpan rad svih članova  na čelu sa predsjednikom Damirom Semanićem, te su   goruće problem na zadovoljstvo svih članova udruženja, uspješno riješeni. 

 • Potpisan je Ugovor o ustupanju ribolovnog područja 4. ribolovne zone 4.2.  na teritoriji grada Bihaća, na period od 10 godina, a naknada je nakon drugog Javnog poziva smanjena sa 9.000,00 KM na 4.500,00 KM. 
 • Rješeno je poribljavanje rijeke Une potpisivanjem novog Sporazuma u novembru  mjesecu 2019.  sa 90.000 komada potočne pastrmke za narednih 5 (pet) godina 
 • Aktivnosti oko uređenja Jotanovih otoka  – trening staze, za predstojeće SMP za mlade čiji smo suorganizatori od 27.06. do 05.07.2020., inicirala je grupa čanova UO i nekolicine članova, od podizanja srušene nastrešnice pa do povezivanja otočića mostovima., sve to zahvaljujući Komisiji: Anelu Salihodžiću,predsjedniku, te članovima  Jasminu Ćurtoviću i Irmanu Hadžiću  i Denijalu Selimoviću. 
 • Opremanje ribočuvarske službe sa osnovnim sredstvima za rad: kvalitetnim digitalnim aparatima, uniformom, obućom nabavljene su donatorskim sredstvima, a za prikupljene donacije zaslužni su dr. Amir Kečalović i Jasmin Ćurtović 
 • Kod nadležnih Ministarstava pokrenuta je inicijativa za što brže rješavanje najezde kormorana  koji su u 90% slučajeva krivci za anorman pad ribljeg fonda na zoni 4.2. na teritoriji Grada Bihaća. 
 • Za 2020. godinu planirano je poribljavanje rijeke Une već u aprilu mjesecu – kada su i najoptimaniji uslovi (a što je i definirano Ribarskom osnovom), te  zavisno od priliva financijskih  sredstava,  planirano je vraćanje rijeke Klokot pod okrilje udruženja, povećanje plata uposlenicima, uređenje kancelarije, obnavljanje kancelarijske  opreme koliko to  dozvole financijske  mogućnosti. 

                 Shodno prijedlozima, primjedbama i sugestijama od strane delegata  koji su na svakoj Skupštini  posebano naglašaavali   problem kojim se USR „Una“ Bihać nosi već godinama i iz godine u godinu   sve je veći,  a to je da se ribarska staza i obale rijeke Une uzurpiraju sve više i više, betoniraju i zagrađuju te  da nema pristupa rijeci i po nekoliko kilometara, UO USR „Una“ Bihać  pokrenuo je  potpisivanje  Peticije  za rješavanje obalnog pojasa rijeke Une, tj  ribarske staze ne samo za ribare već i za sve građane. 

Na sve dosadašnje inicijative nadležne institucije su ostale nijeme,  a broj nelegalno izgrađenih vikendica na  obali i betonskih ograda raste i svi delegati su mišljenja da je ovo jedan od dobrih poteza, te da isto tako teba poduzeti sve mjere za sva fizička i pravna lica koji pored odvodne gradske  mreže kroz stare  odvode puštaju  fekalije i  zagađuju rijeku Unu 

 

Zapisničar, sekretar USR „Una“ Bihać                      Predsjednik  Skupštine USR „Una“  Bihać 

Ernisa Kardaš                                                                                  Himzo Mulahalilović 

Top

Kontakt