You are here
Home > Aktivnosti USR "Una" Bihać > Izvod iz zapisnika druge sjednice UO USR “Una” Bihać

Izvod iz zapisnika druge sjednice UO USR “Una” Bihać

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa druge sjednice UO USR „Una“ Bihać 2019-2023., održane 29.08.2019.
Poĉetak u 18:00 sati
Prisutni ĉlanovi: Damir Semanić, Mirsad Rekić, Amir Kečalović, Irman Hadžić, Anel
Salihodžić, Arif Abdić, Denijal Selimović i Jasmin Ćurtović.
Odsutni: Almir Sulejmanović i Sead Džanić a Đuran Mirković, kasnio na sjednicu 10 minuta.
Predsjedavajući konstatuje da sjednici prisustvuje dovoljan broj članova za rad (kvorum) i predlaže:

D N E V N I R E D:
1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Prve sjednice UO USR „Una“ Bihać održane
13.08.2019. godine.
2. Izvještaj o financijskom stanju USR „Una“ Bihać, do 31.07.2019. (stanje obaveza,
potraživanja, osnovnih sredstava itd.), primopredaja između novog i starog UO u procesu
Izvjestilac. Safeta Crnčević, knjigovođa
3. Informacije o ne izlasku na Konkurs za dobivanje ribolovnog prava za Ribolovno područje 4.
ribolovna zona 4.2 na teritoriji grada Bihaća.
Izvjestilac Ernisa-Erna Kardaš, uposlenik
4. Poribljavanje rijeke Une.
Izvjestilac: Damir Semanić, predsjednik UO
5. Razno.: Demant – dopis od Dževdeta Džaferbegovića
– Informacija o vađenju pijeska na Pladišću, a bez obavještenja udruženju.
Dnevni red jednoglasno prihvaćen.

TAČKA 1.
Primjedbu na zapisnik dao je Arif Abdić, iako smatra da je sve u redu nije dotaknuta tema koju je on
spomenuo na sastanku, a to je bio pomor ribe u Mrežnici. Takve stvari ne treba tolerisati i treba tražiti
informacije od nadležnih inspekcija.
Predsjednik predlaže da se u zapisniku konstatuje da se na prvoj sjednici raspravljalo o pomoru ribe u
Mrežnici i po prijedlogu gospodina Arifa Abdića da se ispred UO USR „Una“ Bihać uputi akt
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove. Tražiti informaciju i Zapisnike kako bi ga na narednoj
sjednici razmotrilii na osnovu istog nastavili djelovati.
Denijal Selimović, predlaže da se isti takav dopis uputi Elektrodistribuciji za dostavu informacija za
pomor ribe nizvodno od hidrocentrale.
Nakon glasanja UO USR „Una“ Bihać jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK:

1. Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove hitno uputiti zahtjev ispred UO USR „Una“
Bihać za dostavu informacija i zapisnika , u zahtjevu tražiti da nam se dostave sve
informacije o pomoru ribe koji se desio u Mrežnici.
2. U zahtjevu navesti da nam se dostave informacije ko su inspektori koji su vršili nadzor.
3. Tekst zahtjeva za ispade i pomor ribe nizvodno od centrale Kostela takoĊe uputiti
Elektrodistribuciji. Za tekst zahtjeva zadužen Denijal Selimović, koji će uz taj zahtjev
priložiti i fotografije koje posjeduje, kao dokazni materijal.
Kako nije bilo više primjedbi na Zapisnik, jednoglasno je donesen

ZAKLJUČAK:
1. Usvaja se Zapisnik s Prve sjednice UO USR „Una“ Bihać, održane 13.08.2019. s
konstatacijom da se na prvoj sjednici UO USR „Una“ Bihać raspravljalo na temu pomor
ribe u Mrežnici koje se dotakao ĉlan UO Arif Abdić.

TAČKA 2.
Gospođa Safeta Crnčević u svom izlaganju kazala je da su sve obaveze, doprinosi izmireni sa
31.07.2019., sem ovog dijela gdje su prikazane obaveze, da na računu ima 20.400,00 KM.
U raspravi koja se najviše vodila oko obaveza nastalih u 2015. godini naknada za korištenje ribarskog
pravo 4.134,16 i duga 2.500,00 KM po Ugovoru za Ribarsku osnovu. Većina se osvrnula na Presudu
kojom smo u obavezi izmiriti obaveze sa kamatama za ribarsko pravo.
Damir Semanić je pojasnio da je Presuda takva kakva jeste, to se mora poštovati, presudom su
utvrđene naše obaveze. Presuda je pravosnažna i mi smo po njoj već počeli plaćati.
Nakon iscrpne rasprave u kojoj su učešće uzeli svi članovi UO USR Una Bihać svi prijedlozi su
jednoglasno prihvaćeni:

ZAKLJUČCI:
1. Uputiti Prijedlog Skupštini USR „Una“ Bihać, da odluku broj 50/18 od 19. 04. 2018.
godine revidira za sve ĉlanove koji nisu izmirili svoju obavezu u iznosu od 10,00 KM kao
prilog/donaciju za pomoć pri izradi Ribarske osnove da to uĉine u narednom periodu i
da se svim ĉlanovima koji žele dobrovoljno obnoviti uplatu to omogući.
2. U istu odluku ugraditi da su to namjenska sredstva i da ta sredstva ne smiju biti
utrošena ni u kakvu drugu svrhu.
3. Zadužuje se knjigovoĊa USR „Una“ Bihać, da za naredno izvještavanje UO USR „Una“
Bihać, saĉini izvještaj sa uporednim pokazateljima prihoda i rashoda za prošlu i ovu
godinu.
4. U sluĉaju potrebe za ranijim izvještajem, tj. prije 31.12.2019. knjigovoĊa će biti
obaviješten 15 (petnaest) dana prije, da saĉini takav izvještaj za period za kojim se ukaže
potreba.
5. Zadužuje se tehniĉki sekretar da za narednu sjednicu UO pripremi Informaciju – tekst
težih prekršaja i kriviĉnih djela u sportsko-rekreativnom ribolovu.
6. Upravni odbor će razmotriti informaciju težih prekršaja i kriviĉnih dijela i donijeti
odreĊenu odluku po pitanju te informacije, za sve ĉlanove udruženja.
7. Obaveze prema SRS F BiH u iznosu od 1.063,00 KM, uplatiti odmah.
8. Sve tekuće obaveze pristigle u augustu za juli treba platiti odmah.

TAČKA: 3.
U raspravu su se uključili svi članovi UO smatrajući da treba vidjeti s pravne strane koja su u ovakvoj
situaciji naša prava, tražiti pravnike da nam pomognu u tumačenju konkursa, te da mi kao jedno
udruženje po tom pitanju ništa ne možemo uraditi,, tražiti sastanak sa svim udruženjima sa Kantona,
vidjeti u drugim kantonima koliko plaćaju za određene rijeke, tražiti sastanak kod Ministra Dedića.
Nakon rasprave jednoglasno su deneseni .

ZAKLJUČCI:
1. Vidjeti pravni status samog konkursa i naša prava, zakonske uvjete koje mi
ispunjavamo, koje su zakonske obaveze po tom dokumentu- konkursu. Svi ĉlanovi UO
mogu dobiti materijale da svoje prijatelje pravnike pitaju da nam daju svoje
mišljenje – ne službeno.
2. Ĉekat da se riješi žalba USR „Kljuĉ“ Kljuĉ.
3. Hitno sazvati sjednicu Kantonalnog saveza, da se zauzme jedinstven stav kada je
naknada ribolovnog prava a i da se riješi predsjednik Saveza kantona ko će preuzeti,
ĉiji je red itd. V.d. je bio Sead Alijagić. i taj status se mora riješiti
4. Tražiti informacije o plaćanju naknade za ribolovno pravo od svih drugih kantona tj.
udruženja iz Fedracije iz RS isto tako da vidi i dužina vodotoka i iznos koji plaćaju.

TAČKA 4.
Izvjestilac Damir Semanić
U svom izvještaju predsjednik UO je kazao da su dva velika problema koja treba riješiti kada je
poribljavanje rijeke Une u pitanju za 2019. Mi smo potpisivanjem Sporazuma sa Elektroprivredom
BiH dogovorili da oni učestvuju s 15% u poribljavanju rijeke Une od ukupne količine riblje mlađi taj
iznos je 33.099,30 sa PDV bio po staroj Ribarskoj osnovi. Elektroprivreda je zauzela stav da nema
mijenjanja Sporazuma, a PMF smatra da se struka mora ispoštovati i da su oni u obavezi zbog štete
izmiriti obaveze za svih 90.000 komada riblje mlađi.
Nakon rasprave i prijedloga članova UO jednoglasno je donesen

ZAKLJUČAK:
Elektrodistribuciji Bihać uputiti Zahtjev za odreĊivanje termina sastanka direktorasa
predstavnicima UO USR “Una” Bihać, na temu Poribljavanje rijeke Une za 2019. Ispred UO
USR “Una” Bihać, ĉlanovi koji će ići na dogovor sa Direktorom su Damir Semanić i Denijal
Selimović. Tema razgovora Poribljavanje rijeke Une za 2019.

TAČKA 5.
– Demant- dopis od Dževdeta Džaferbegović
Nakon glasanja UO USR “Una” Bihać jednoglasno donosi:

ODLUKU
Demant, a koji se odnosi na akt kojem gospoĊa Ismira Dervišević vrijeĊa, našeg ĉlana, a
samim tim i UO USR “Una” Bihać uputit odmah na njenu liĉnu adresu. Upravni odbor USR
“Una” Bihać sve tvrdnje, ma od koga one dolazile temelji na istinitim ĉinjenicama i
argumentima.
— Informacija o vaĊenju pijeska na Pladišću, a bez obavještenja udruženju.
Naši članovi moraju znati šta se dešava na rijeci Uni, i za ovo od inspekcije tražiti informaciju.
– Neslužbeni sastanak sa ĉlanovima UO USR “Krušnica” Bosanska Krupa
Svi članovi UO iznijeli su u suštini jednake stavove kada je sastanak sa udruženjem Krušnica u pitanju
a to je za prevazilaženje nesuglasica sa Krupom stav je da do 01.01.2020. ostaje na snazi sve ovako
kako jeste, ali informacija za članove UO Krušnica bit će da će udruženje dio vodotoka koji graniči sa
njihovim udruženjem proglasiti dijelom s posebnim režimom ribolova.

ZAKLJUČCI:
1. Jednoglasnom odlukom prihvaćen je prijedlog Denijala Selimovića da se za narednu
sezonu planira na jedanom dijelu vodotoka koji graniĉi sa Bosanskom Krupom uvesti
poseban režim ribolova. Režim će biti definisan u decembru mjesecu kada se bude
razraĊivao Pravilnik o režimu ribolova za 2020.
2. Jedna od taĉaka za narednu sjednicu UO bit će taĉka dnevnog imenovanje komisija.
3. Jedna od taĉaka za naredne sjednice UO bit će taĉka dnevnog reda Projekt
Damir Semanić:Po pitanju razno kazao je prvoj sjednici kako odluke UO ne želi donositi bez 8-9
članova, svi članovi UO koji 3 puta neopravdano izostanu ići će prijedlog Skupštini za njihovo
razrješenje i da izaberu nove članove. Naši članovi trebaju biti informisani o svemu šta mi radimo, ali
sve informacije moraju se tražiti pisanim putem. Svaki njihov Zahtjev bit će riješen za 5 dana i dobit
će odgovor.
Kada su statutarne obaveze članova u pitanju naš kolega Mirsad Rekić nema dozvolu, član UO, bio
član Skupštine 2017. Godine i ni tada nije imao dozvolu.. Da je bio propust ove godine ali i 2017.
kada je presjedavao Skupštinom udruženja nije u redu.
Nakon glasanja doneseni su:

ZAKLJUČCI:
1. Jednoglasnom odlukom prihvaćen je prijedlog da se svi ĉlanovi za sve informacije koje
ih interesuju obraćaju iskljuĉivo pisanim zahtjevom sa potpisom.
– Odgovor na Zahtjev dobit će najkasnije u roku od 5 dana, a isti će biti objavljen i na
službenoj stranici USR „Una“ Bihać.
2. Jednoglasnom odlukom prihvaćen je prijedlog da se obavi razgovor sa ĉlanovima UO
koji 3 puta ne doĊu na UO, s pitanjem da li će sudjelovati u radu UO, ili neće. U sluĉaju
da se ĉlan UO izjasni da nije voljan raditi u UO, uputiti Prijedlog da se razriješi
dužnosti ĉlana UO, a da se izabere tj. imenuje novi ĉlan UO.
3. Većinom glasova UO USR Una Bihać donio je odluku da Mirsad Rekić do naredne
sjednice UO kupi dozvolu, u sluĉaju da to ne uĉini ići će prijedlog Skupštini za
imenovanje novog ĉlana UO, a za njegovo razrješenje.
Sastanak završen u 19:35 sati

Zapisničar: Ernisa Kardaš

Predsjednik USR „Una“ Bihać
Damir Semanić

Top

Kontakt