You are here
Home > Aktivnosti USR "Una" Bihać > Održana prva sjednica UO USR Una Bihać

Održana prva sjednica UO USR Una Bihać

UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA “UNA“ BIHAĆ
KRUPSKA 5, 77000 BIHAĆ, TEL-FAX ++387 37 220 111, ID: 4263343220001, PDV: 263343220001,ŽR: 3385002200421057,
www.usr-unabihac.com ribolovci.bihac@bih.net.ba
Broj: 70/19
Bihać, 14.08.2019..
IZVOD IZ ZAPISNIK
Sa Prve sjednice UO USR „Una“ Bihać 2019-2023., održane 13.08.2019.

Početak u 18:00 sati
Prisutni članovi: Damir Semanić, Mirsad Rekić, Amir Kečalović, Irman Hadžić, Anel
Salihodžić, Đuran Mirković, Arif Abdić i Denijal Selimović,
Odsutni: Almir Sulejmanović, Jasmin Ćurtović i Sead Džanić
Predsjedavajući konstatuje da sjednici prisustvuje dovoljan broj članova za rad (kvorum) i predlaže:
D N E V I R E D:
1. Uvod, međusobno upoznavanje članova novoformiranog UO USR „Una“ Bihać.
2. Imenovanje komisije od tri člana za primopredaju između starog UO i novog UO USR “Una“ Bihać (popis stanja sredstava na žiro računu, popisa stalnih sredstava potraživanja i obaveza).
3. Prijdlozi, teme i projekti koje bi UO realizirao u periodu 2019-2023 godina. Prijedlog izrade dokumenta okvirnog nacrta realizacije predloženih i usvojenih prijedloga -projekata za period 2019-2023.
4. Razno.
Dnevni red jednoglasno prihvaćen.
TAČKA 1.
Nakon kratkog međusobnog upoznavanja, Amir Kečalović predlaže:
Da se oformi viber grupa u kojoj bi bili svi članovi UO, radi što bolje komunikacije i razmjene informacija.
Prijedlog jednoglasno prihvaćen..
ZAKLJUČAK:
1. Amir Kečalović, zadužen je da oformi viber grupu u kojoj bi bili članovi UO, a i sekretar kao administrator.
2. Telefonske brojeve svih članova UO USR „Una“ Bihać pripremirti i proslijediti Amiru Kečalović, – zadužena Erna.

TAČKA 2.
Predsjednik UO upoznao je članove UO da bi u što kraćem vremenu trebalo izvršiti primopredaju između starog i novog UO.
Đuro Mirković: Predlaže da komisiju čine:
1. Damir Semanić
2. Amir Kečalović
3. Denijal Selimović
Nakon glasanja UO USR „Una“ Bihać jednoglasno donosi
O D L U K U
1. U komisije od tri člana za primopredaju između starog UO i novog UO USR “Una“ Bihać imenovani su:
– Damir Semanić
– Amir Kečalović
– Denijal Selimović
2. Neophodno je pripremiti popis stanja sredstava na žiro računu sa 01.08. 2019., popis stalnih sredstava, popis potraživanja i obaveza. (od plata pa do materijalnih troškova)
3. Zadužuje se tehnički sekretar i knjigovođa da za primopredju pripremesvu potrebnu dokumentaciju
4. Knjigovođu, USR „Una“ Bihać obavijestiti da će biti pozvana na sjednicu UO kada bude primopredaja između starog i novog UO.
5. Rok za pripremu je (pet) dana.

Damir Semanić nadovezao se da pored tačke primopredaja obavezno bude i tačka Ribolovno pravo.Kada je pomenuto korištenje ribolovnog prava za ribolovno područje 4. Ruibolovna zona 4.2. na teritoriji grada Bihaća u raspravu su se uključili svi članovi UO, te nakon iscrpne rasprave donijeli:
ZAKLJUČAK:
1. Prva tačka dnevnog reda za narednu sjednicu bit će Primopredaja između starog i novog UO USR „Una“ Bihać
2. Zadužuje se sekretar da sve prepiske- dopise vezane za Ribolovno pravo skenira i proslijedi članovima UO.
Rok za izvršenje 5 dana
3. Druga tačka dnevnog reda za narednu sjenicu bit će Korištenje ribolovnog prava .

TAČKA 3.
Predsjednik UO kazao je da je ova tačka i najvažnija kada je dnevni red ove sjednice u pitanju. Svaki projekat od bilo kojeg značaja su projekti koji moraju imati svoj razlog, svoje efekte, koliko koštaju, koliko vremenski traju da se realiziraju te zamolio članove UO da daju svoje prijedloge, te da zajednički vide šta je to što bi ovaj UO trebao uraditi za period 2019-2023. godina. Sve te prijedloge svrstali bi u jedan okvirni dokument našeg rada za ove četiri godine.
Svi članovi UO iznijeli su svoje prijedloge po pitanju tačke 3., pa je tako Arif Abdić kazao da nam je prioritet ribolovno pravo, da bi se na isti prijedlog nadovezao i Denijal Selimović koji smatra da je Ribolovno pravo kao i poribljavanje rijeke Une prioritet, kretanje pored Une, Klokot da se vrati udruženju i ribarski turizam treba da se zastupa, ali prioritet isto kao i ribolovno pravo jeste poribljavanje Une i treba da ide kao jedna od tačaka za naredni UO. Đuro Mirković smatra da su nam neophodni reviri: za mladicu Kostela – Srbljani i revir na mahaći od Gradskog mosta do Karabegovića slapa, da se ode do Krupe i razgovara da se odnosi vrate na prijateljske odnose koji su u nazad godinu pokvareni. Anel Salihodžić da se riješi ribarski put, poribljavanje bijelom ribom, stepenice za ribu kod Centrale Kostela, sa NP vidjeti mogućnost smanjenja cijena dozvola. Amir Kečalović je mišljenja da treba vratiti po svaku cijenu djecu u udruženje, organizovati takmičenje na plovak, medijski što više predstavljati udruženje, raditi na širenju prijateljstva između udruženja, posjeta Gackoj i dogovor da i njihovi predstavnici i takmičari dođu kod nas, za što rigoroznije kazne ko lovi u zabrani za vrijeme mrijesta. Mirsad Rekić smatra da su nam veliki problem rafteri, veliki i mali zagađivači i sva plovila da se uskladi njihovo kretanje po zakonu, a Damir Semanić također podržao sve prijedloge i kazao da je neophodno izvršiti izmjene i dopune Statuta i naveo par izmjena i dopuna: Statuta o kojima treba razgovarati sa članovima/ribarima.
Da svako ako dobro radi može biti više od dva mandata, svaki član koji sakupi 100 potpisa članova udruženja tj peticiju koju potpiše 100 članova može sazvati Vanrednu Skupštinu sa tačkom koju su naveli u toj peticiji. Smjenu UO, NO , Delegata Skupštine itd, to su stvari koje je neophodno uraditi da se shvati da niko nije ne dodirljiv.
Članovi Komisija koje su Statutom propisane da to ne budu članovi UO nego da to budu članovi udruženja, konkretno u TK treba da budu članovi koji se tim bave tj.koji su takmičari.
Damir Semanić je kroz raspravu koja se vodila pomenuo i mogućnost što bolje suradnje sa MUP USK – PU Bihać radi što bolje kontrole i bržeg rješavanja krivolova na rijeci Uni, s tim da se otklone sve nedoumice od samog kretanja pa dolaska na teren kada bude akcija, te da se više bazirao na probleme koji se tiču discipline, i predlaže da sve što je nabrojano bude neki Okvirni plan rada ili Forma – tj. Akcijski plan rada UO USR „Una“ Bihać 2019-2023, te da će preuzeti obavezu na sebe da pripremi raster, Plan za naredni UO na kojem bi to prezentovao.
Nakon pojedinačnog iznošenja prijedloga UO USR „Una“ Bihać donosi:

ZAKLJUČAK:
1. Izradu Okvirni plan rada – Tabelarni prikaz predloženih prioriteta za period 2019-2023. Predsjednik UO USR „Una“ Bihać, Damir Semanić preuzeo je na sebe a to su:
– Ribolovno pravo
– Poribljavanje
– Ribarski put
– Ribarska sekcija za mlade
– Revir mladica (Kostela – Srbljani) i Revir Plandišće
– Poribljavanje mladice
– Medijsko predstavljanje USR „Una“ Bihać
– Povećanje kazne za krivolov
– Problemi sa USR „Krušnica“ Bosanska Krupa
– Posjeta Gackoj i otvaranje prijateljstva sa njima između dva udruženja
– Problem Klokota
– Bijela riba, zatvoreni put za prelazak bijele ribe kod Elektrane Kostela – stepenice
– NP „Una“ Bihać – dozvole – dogovor oko smanjenja cijena dozvole,
– Veliki i mali zagađivači Une – Popis velikih i malih zagađivača
– Rafting klubovi – napraviti plan kretanja i ponašanja raftera na Uni.
– Ribarska kuća
– Kormorani
– Novi Statut – izmjene i dopune
– Saradnja sa MUP USK i PU Bihać
2. Zadužuje se tehnički sekretar da otvori registrator i svaki od ovih prijedloga će imati svoj broj i unutar tog broja će biti svi akti vezani za Predmet o kojem se radi..
3. Treća tačka dnevnog reda za narednu sjednicu UO USR „Una“ Bihać je Poribljavanje rijeke Une za 2019.

TAČKA 4.
– Poziv za zajednički sastanak članova UO USR „Una“ Bihać sa članovima UO USR „Krušnica“ Bosanska Krupa
Damir Semanić izvjestio je članove UO da je došao poziv od strane Krupskog udruženja za jedan zajednički sastanak svih članova našeg UO i članova njihovog UO i da se pokušaju riješiti nesuglasice koje su nastale unazad godinu dana.
Z A K L J U Č A K
1. Članovi UO USR “Una” Bihać prihvataju poziv USR “Krušnica” Bosanska Krupa na jedan zajednički sastanak radi međusobnog upoznavanja i razmjene mišljenja, a sve u cilju prevazilaženja nesuglasica i narušenih odnosa u zadnjih godinu dana.
2. Upravni odbor USR “Una” Bihać daje punu podršku ovom sastanku i smatra da USR “Krušnica” Bosanska Krupa kao domaćin treba da predloži termin zajedničkog sastanka.
– Svjetsko mušičarsko prvenstv za junore na rijeci Uni
Denijal Selimoć: Ukratko je izvjestio članove UO o pripremama i planu rasporeda sektora za SMP za juniore 2020. čiji organizator je SRS BiH a mi suorganizatori.

U razgovoru sa direktorima jakih firmi, šanse za donaciju će biti, s tim da treba imati projekat kako bi se na vrijeme proslijedio, i svima koji budu donatori u organizaciji omogućiti marketinško predstavljanje na sam dan prvenstva , kazao je Amir Kečalović.

Na primjedbe članova UO da je slab protok informacija na našem portalu, predsjednik UO rekao je da će to sad ići bolje, da će neke stavove, odluke, kao i izvode iz zapisnika objavljivati odmah po usvajanju.

Sastanak završen u 20:00 sati

Zapisničar: Predsjednik UO USR „Una“ Bihać
Ernisa Kardaš
Damir Semanić

Top

Kontakt