You are here
Home > Novosti > Odluka o prikupljanju pomoći/donacija članova USR “Una” Bihać

Odluka o prikupljanju pomoći/donacija članova USR “Una” Bihać

 

UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA “UNA“ BIHAĆ

KRUPSKA 5, 77000 BIHAĆ, TEL-FAX ++387 37 220 111, ID: 4263343220001, PDV: 263343220001,ŽR: 3385002200421057,

www.usrunabihac.com                ribolovci.bihac@bih.net.ba

 

 

Broj: 50/18

Bihać, 19.04.2018.

 

 

Na osnovu čl. 35. tačka 13. Statuta Udruženja sportskih ribolovaca «Una“ Bihać Skupština udruženja na   4. redovnoj izvještajnoj sjednici održanoj 19.04.2018. godine donosi:

 

 

O D L U K U

o prikupljanju pomoći/donacije  članova  USR „Una“ Bihać,  ostalih fizičkih lica i pravnih lica  za  izradu Ribarske osnove

 

 

 

I

 

Svi članovi USR „Una“ Bihać u skladu sa ovom Odlukom u obavezi su pomoći svojom donacijom u iznosu od 10,00 KM, a oni koji su u mogućnosti mogu donirati i više  kako bi se prikupila sredstva  za izradu Ribarske osnove.

 

II

 

Pravna lica kao i fizička lica koja nisu članovi USR „Una“ Bihać, a imaju želju pomoći u realizaciji ovog projekta svoje donacije mogu uplatiti na žiro račun: 3385002200421057 kod Unicredit Banke, sa naznakom – DONACIJE ZA IZRADU RIBARSKE OSNOVE.

 

III

 

Spisak donatora i iznos prikupljenih sredstava/donacija bit će objavljen  na kraju svakog mjeseca na portalu udruženja www.usr-unabihac.com

 

 

IV

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a za realizaciju iste zadužuje se UO  USR “Una” Bihać.

 

 

 

 

 

 

O b r a z l o ž e nj e:

 

 

Na Skupštini održanoj 19.04.2018. godine razmotrena je trenutna financijska  situacija  i utvrđeno da iz  prihoda koje udruženje ostvaruje na osnovu članarina (prodaje godišnjih ribolovnih dozvola) kao i prodaje dnevnih dozvola nije moguće isfinancirati i izraditi Ribarsku osnovu – dokument , a bez kojeg udruženje ne može funkcionisati.

 

Stoga je prijedlog članova  Skupštine da svi članovi udruženja budu u obavezi donirati  iznos od 10,00 KM, a ko želi  može i više. Ova Odluka je  jednoglasno usvojena i donesena.

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se USR „Una“ Bihać. Isto je u obavezi dostavljati mjesečni spisak svih lica koja su donrala sredstva za ribolovnu osnovu i to kako članova ovog udruženja tako i građana i pravnih lica koja to učine. Ovaj spisak će biti ažuriran sa svakim novim licima koja izvrše uplatu po ovom osnovu svakog 10-tog u mjesecu za naredni mjesec. Spisak donatora bit će objavljen na portalu ovog Udruženja i dostupan na uvid u prostorijama udruženja.

 

 

 

Dostavljeno:

  1. Članovima udruženja – na znanje
  2. a/a

 

 

Predsjednik Skupštine  USR “Una” Bihać

 

Rekić Mirsad,v.r.

Top

Kontakt