You are here
Home > Novosti > Zabrana ribolova na bijelu ribu

Zabrana ribolova na bijelu ribu

 

UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA “UNA“ BIHAĆ

KRUPSKA 5, 77000 BIHAĆ, TEL-FAX ++387 37 220 111, ID: 4263343220001, PDV: 263343220001,ŽR: 3385002200421057,

 

Broj:   40/17

Bihać,  19.04.2017.

 

Na osnovu odredaba člana 41. Statuta Udruženja  sportskih ribolovaca  «Una» Bihać Upravni odbor  na  sjednici održanoj telefonskim putem  dana  19.04.2017.  godine  jednoglasno  d o n o s i :

O   D   L  U   K  U

O zabrani ribolova na bijelu ribu/ciprinidi članovima udruženja sportskih ribolovaca sa USK koji nisu članovi USR „Una“ Bihać

 

Član 1.

Zabranjuje se ribolov na bijelu ribu svim sportskim ribolovcima sa Unsko sanskog kantona koji nisu članovi Udruženja sportskih ribolovaca „Una“ Bihać na ribolovnoj zoni 4.2., ribolovno područje 4. na teritoriji  Grad Bihać,  od  Dvoslapa pa sve do granice sa Bosanskom Krupom.

 

Član 2.

Članovi udruženja  sa USK, sem članova USR „Una“ Bihać koji žele ribariti na ribolovnoj zoni 4.2. (nosilac ribolovnog prava USR „Una“ Bihać)  dužni su prije izlaska na vodu kupiti dnevnu ribolovnu dozvolu.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e n j e:

Kako  Pravilnikom o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov nije definisana zabrana na bijelu ribu, nego je u čl. 14, istog Pravilnika data mogućnost svim udruženjima sportskih ribolovaca da samovoljno, na čitavom riboovnom području ili na određenim dijelovima donose zabranu , te na istu dobiju saglasnost Federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USR „Una“ Bihać je Režimom ribolova za 2017. godinu definisala zabranu na bijelu ribu od 15.04. do 01.06. na dijelovima gdje su plodišta.

Udruženja sportskih ribolovaca sa USK  koja graniče sa ribolovnom zonom 4.2. (USR „Una“ Bihać) zabranu su definisala na cijelom svom području (USR „Krušnica“ Bosanska Krupa i USR „Mutnica“ Cazin),  a da svoj režim kao manjinska udruženja sa USK nisu usuglasili sa Udruženjem sportskih ribolovaca „Una“ Bihać.

Iz gore navedenih razloga USR „Una“ Bihać je bilo primorano donijeti ovakvu odluku kako bi na svom području zaštitilo riblji fond.

 

Dostavljeno:

  1. USR „Krušnica“ Bosanska Krupa
  2. USR „Mutnica“ Cazin
  3. Ribočuvari x2
  4. a/a

Predsjednik UO USR „Una“ Bihać

Sead Alijagić, v.r.

Top

Kontakt